Oferta Archiwalna
wgn

Nieruchomości komercyjne, Trzeszczyn

Działki sprzedaż, zachodniopomorskie, Trzeszczyn , Trzeszczyn

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-pvIbk7

Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza została obniżona do 50% ceny oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni: 4,80 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni: 1,33 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha – o łącznej powierzchni: 9,94 ha - położone obręb 0012 Trzeszczyn, przy ul. Kościuszki 41A - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2S/00012757/7 - za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni 4,8 ha, nie niższe jednak niż kwota: 1.010.750 złotych netto, stanowiącą 50% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku, za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni 1,33 ha, nie niższe jednak niż kwota: 187.800 złotych netto, stanowiącą 50% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku, za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha, nie niższe jednak niż kwota: 414.500 złotych netto, stanowiącą 50% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku – za najwyższe zaoferowane ceny za wszystkie powyższe nieruchomości, nie niższe jednak niż kwota: 1.613.050 złotych netto, stanowiącą 50% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku.

Sprzedaż powyższych praw – działek nr 142, 143, 342/2 może nastąpić jedynie łącznie. Oferty, które nie będą zawierały chęci zakupu prawa użytkowania wieczystego wszystkich 3 działek łącznie nie będą przez syndyka rozpatrywane. W ofercie należy wskazać zaoferowaną cenę jednostkową netto, nie niższą niż kwota wywoławcza za poszczególną działkę oraz zaoferowaną cenę netto za wszystkie działki. O wyborze oferty będzie decydowała najwyższa zaoferowana cena netto za wszystkie działki, przy czym zaoferowane ceny za poszczególne działki nie mogą być niższe niż kwoty wywoławcze.

Działka nr 142 zabudowana jest budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym z lat 80 – tych XX wieku po generalnym remoncie o powierzchni użytkowej: 432,62 m², budynkiem biurowo – technicznym z lat 20/30 – tych XX wieku o powierzchni użytkowej: 1.083,10 m², parterowym łącznikiem oraz przepompownia wody o powierzchni całkowitej: 19,39 m² wraz z urządzeniami infrastruktury. Pozostałe działki nr 143 i 342/2 są niezabudowane.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości EXPANDO Sp. z o.o. w Trzeszczynie, sygn. akt XII GUp 43/16 – do dnia 16 listopada 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu, lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem nie jest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli będzie należny,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie, numer rachunku: 84 1140 2004 0000 3902 7622 0460.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 0,00 zł/m²

Licznik odsłon: 345

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Trzeszczyn Trzeszczyn
1 613 050
Cena /m² 8
Rodzaj grunt inwestycyjny
Powierzchnia 195400 m²

Lokalizacja na mapie

Działki na sprzedaż: Trzeszczyn - archiwalne oferty

Nieruchomości komercyjne, Trzeszczyn

Nieruchomości komercyjne,

Trzeszczyn Trzeszczyn

195400 m²

1 613 050 zł

Nieruchomości komercyjne 195400m2, Trzeszczyn

Nieruchomości komercyjne

Trzeszczyn Trzeszczyn

195400 m²

1 935 660 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies