Oferta Archiwalna
wgn

Nieruchomości komercyjne 13522m2, LIPIANY

Komercyjne sprzedaż, zachodniopomorskie, Lipiany , Jedności Narodowej 9

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SKABO-dOdjHA

Syndyk masy upadłości: FAL FABRYKI ARMATUR Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:


2. prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 61/1 o powierzchni: 0,4921 ha - dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2T/00019171/5, prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 61/2 o powierzchni: 0,8030 ha - dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2T/00019172/2, prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 61/4 o powierzchni: 1,1601 ha - dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2T/00019169/8, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 61/5 o powierzchni: 0,4284 ha - dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2T/00019173/9 – położone w Lipianach, przy ul. Jedności Narodowej 9 – powyższe działki stanowią jeden kompleks posiadający wspólne ogrodzenie, działki: 61/1, 61/2, 61/4 – zabudowane budynkami o funkcji produkcyjnej, magazynowej i warsztatowej, zaś działka: 61/5 jest niezabudowana - za najwyższe zaoferowane ceny za wszystkie działki, nie niższe jednak niż kwota: 1.177.200 złotych netto (w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu: 571.100 zł netto), przy czym w ofercie należy wskazać ceny netto dla poszczególnych działek, które nie mogę być niższe niż kwota: dla działki: 61/1 - 311.000 zł netto (w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu: 113.700 zł netto), dla działki: 61/2 – 316.000 zł netto (w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu: 156.600 zł netto), dla działki: 61/4 – 461.600 zł (w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu: 212.200 zł netto), dla działki: 61/5 – 88.600 zł netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: FAL Fabryki Armatur Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XII GUp 63/16 – do dnia 17 listopada 2017 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
uchwała wspólników spółki kapitałowej, jeżeli zgodnie z umową spółki lub statutem jest wymagana, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu,
dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,

d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: FAL Fabryka Armatur Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3202 7632 3729.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 888- 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl

Średnie ceny w tej lokalizacji: 0,00 zł/m²

Licznik odsłon: 597

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Lipiany Jedności Narodowej 9
1 177 200
Cena /m² 87
Rodzaj hala przemysłowa
Rynek wtórny
Powierzchnia 13522 m²
Powierzchnia działki 13522 m²

Lokalizacja na mapie

Komercyjne na sprzedaż: Lipiany - archiwalne oferty

Nieruchomości komercyjne 28836m2, Lipiany

Nieruchomości komercyjne

LIPIANY Jedności Narodowej

28836 m²

706 320 zł

Nieruchomości komercyjne 13522m2, LIPIANY

Nieruchomości komercyjne

Lipiany Jedności Narodowej

13522 m²

1 177 200 zł

Nieruchomość Komercyjna, LIPIANY

Nieruchomość Komercyjna,

LIPIANY Jedności Narodowej

28836 m²

353 160 zł

Nieruchomości komercyjne 28836m2, Lipiany

Nieruchomości komercyjne

LIPIANY Jedności Narodowej

28836 m²

588 600 zł

Nieruchomości komercyjne 28836m2, LIPIANY

Nieruchomości komercyjne

LIPIANY Jedności Narodowej

28836 m²

882 900 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies