Oferta Archiwalna
wgn

Nieruchomości komercyjne 195400m2, Trzeszczyn

Działki sprzedaż, zachodniopomorskie, Trzeszczyn , Trzeszczyn

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-wiH4MO

Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza została obniżona do 60% ceny oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni: 4,80 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni: 1,33 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha – o łącznej powierzchni: 9,94 ha - położone obręb 0012 Trzeszczyn, przy ul. Kościuszki 41A - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2S/00012757/7 - za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni 4,8 ha, nie niższe jednak niż kwota: 1.212.900 złotych netto, stanowiącą 60% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku, za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni 1,33 ha, nie niższe jednak niż kwota: 225.360 złotych netto, stanowiącą 60% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku, za najwyższe zaoferowane ceny za prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha, nie niższe jednak niż kwota: 497.400 złotych netto, stanowiącą 60% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku – za najwyższe zaoferowane ceny za wszystkie powyższe nieruchomości, nie niższe jednak niż kwota: 1.935.660 złotych netto, stanowiącą 60% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską w dniu 18 czerwca 2016 roku.

Sprzedaż powyższych praw – działek nr 142, 143, 342/2 może nastąpić jedynie łącznie. Oferty, które nie będą zawierały chęci zakupu prawa użytkowania wieczystego do wszystkich 3 działek łącznie nie będą przez syndyka rozpatrywane. W ofercie należy wskazać zaoferowaną cenę jednostkową netto za poszczególną działkę oraz zaoferowaną cenę netto za wszystkie działki. O wyborze oferty będzie decydowała najwyższa zaoferowana cena netto za wszystkie działki.

Działka nr 142 zabudowana jest budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym z lat 80 – tych XX wieku po generalnym remoncie o powierzchni użytkowej: 432,62 m², budynkiem biurowo – technicznym z lat 20/30 – tych XX wieku o powierzchni użytkowej: 1.083,10 m², parterowym łącznikiem oraz przepompownia wody o powierzchni całkowitej: 19,39 m² wraz z urządzeniami infrastruktury. Pozostałe działki nr 143 i 342/2 są niezabudowane. Dla nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XLIV/340/01 z dnia 27 listopada 2001 roku – Rady Miejskiej w Policach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - symbol Tr 30 UŁ – teren usług łączności.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości EXPANDO Sp. z o.o. w Trzeszczynie, sygn. akt XII GUp 43/16 – do dnia 5 czerwca 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, jeżeli zgodnie z umową spółki lub statutem jest wymagana, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli będzie należny,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie, numer rachunku: 84 1140 2004 0000 3902 7622 0460.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 0,00 zł/m²

Licznik odsłon: 437

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Trzeszczyn Trzeszczyn
1 935 660
Cena /m² 10
Rodzaj grunt inwestycyjny
Powierzchnia 195400 m²

Lokalizacja na mapie

Działki na sprzedaż: Trzeszczyn - archiwalne oferty

Nieruchomości komercyjne, Trzeszczyn

Nieruchomości komercyjne,

Trzeszczyn Trzeszczyn

195400 m²

1 613 050 zł

Nieruchomości komercyjne 195400m2, Trzeszczyn

Nieruchomości komercyjne

Trzeszczyn Trzeszczyn

195400 m²

1 935 660 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies