Oferta Archiwalna
wgn

Grunt inwestycyjny na sprzedaż Gdańsk, Słowackiego

Działki sprzedaż, pomorskie, Gdańsk , Słowackiego

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SG128-4069

Gdańsk, Słowackiego, działka, grunt, sprzedaż.

WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

Na sprzedaż rewelacyjne działki inwestycyjne o łącznej powierzchni ok. 2,3 ha położone w Gdańsku, blisko drogi wojewódzkiej nr 472 zjazdu z obwodnicy do Wrzeszcza.

Istnieje możliwość zakupu działek o mniejszej powierzchni.

Teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, mieszkalną, produkcyjno-usługowo-składową, rekreację, rozrywkę, wypoczynek, hotelarstwo, gastronomię.

Oferowane nieruchomości objęte są dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/483/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Słowackiego - odcinek dolny w mieście Gdańsku część oferowanych działek znajdują się w strefie 005-31 oraz 058-41.

STREFA 005-31: STREFA MIESZANA USŁUGOWO - MIESZKANIOWA

WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0,
2) zasady podziału - nie ustala się,
3) wysokość zabudowy - nie więcej niż 21,0 m,
4) procent pokrycia działki zabudową - nie więcej niż 40%,
5) linie zabudowy - nieprzekraczalne: od granicy lasu 35,0 m dla wszelkiej zabudowy (jak na rysunku planu); od linii rozgraniczającej ul. 062-83 (Słowackiego): dla zabudowy mieszkaniowej - 10,0 m, dla zabudowy usługowej dopuszcza się 4,0 m.

PARKINGI: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki: jak w 4, w tabeli Wskaźniki parkingowe - dla strefy C.

ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY:
1) drogi - dostępność poprzez ulicę projektowaną 077-81(dojazd poza granicą planu); dopuszcza się jeden wjazd z południowej jezdni ulicy 062-83 wspólny ze strefą 058-41,
2) woda - z sieci wodociągowej,
3) elektryczność - z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,
4) gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie - z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
6) ścieki - do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów stałych - po segregacji wywóz na składowisko miejskie.

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:
1) teren położony w obrębie OSTAB.
2) nie mniej niż 50% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyć pod tereny biologicznie czynne, w tym 30% pod zadrzewienia gatunkami występującymi na tym terenie i odpornymi na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
3) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
4) zabezpieczenie stoków przed uruchomieniem procesów erozyjnych.

OBSZARY ZAGROŻEŃ:
- część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy 062-83 (Słowackiego) do czasu realizacji ustalonych w planie ekranów akustycznych
- teren zagrożony procesami erozyjnymi i ruchami masowymi (osuwiska).

FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE: ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierząt, obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, usługi o jednym wejściu wspólnym z dwoma lub więcej mieszkaniami, usługi powodujące uciążliwość dla funkcji mieszkaniowej.

INNE ZAPISY:
1) Inne zapisy stanowiące: ustala się przeniesienie i przebudowę istniejącej linii energetycznej 30 kV kolidującej z zamierzonym zagospodarowaniem terenu.
2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
3) Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca się aby projekt zagospodarowania obejmował cały teren.
b) projekt zagospodarowania terenu powinien ustalić czynne i bierne środki ochrony przed uruchomieniem procesów erozyjnych,
c) wzdłuż linii rozgraniczającej z ul. 062-83 (Słowackiego) zaleca się wprowadzić pas zieleni wielopiętrowej o szerokości nie mniej niż 10,0 m lub zabudowę usługową, pełniącą rolę ekranów akustycznych,
d) na pozostałym terenie zaleca się lokalizacje zieleni w formie grup drzew i krzewów,
e) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

STREFA 058-41: STREFA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - SKŁADOWA

WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 0,9,
2) zasady podziału - nie ustala się,
3) wysokość zabudowy - nie więcej niż 12,0 m,
4) procent pokrycia działki zabudową - nie więcej niż 40 %,
5) linie zabudowy - nie ustala się.

PARKINGI:
- zapewnienie miejsc postojowych: jak w 4, w tabeli Wskaźniki parkingowe - dla strefy C.

ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY:
1) drogi - dostępność z projektowanej ulicy 077-81; dla stacji paliw: wjazd na stację z południowej jezdni ul. 062-83, wyjazd na projektowaną ul. 077-81,
2) woda - z sieci wodociągowej,
3) elektryczność - z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,
4) gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie - z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
6) ścieki - do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów stałych - po segregacji wywóz na składowisko miejskie.

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:
1) teren położony w obrębie OSTAB,
2) nie mniej niż 50% ogólnej powierzchni każdej działki przeznaczyć pod tereny biologicznie czynne,
3) uzupełnienie zieleni gatunkami występującymi na tym terenie i odpornymi na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

OBSZARY ZAGROŻEŃ:
- teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy 062-83 (Słowackiego).

FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE:
- produkcja spożywcza, tereny składowania samochodów, azyle dla zwierząt, hodowle psów, obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

INNE ZAPISY:
1) Inne zapisy stanowiące: ustala się przeniesienie i przebudowę istniejącej linii energetycznej 30 kV kolidującej z zamierzonym zagospodarowaniem terenu.
2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych : teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia.
2) Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów,
b) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.


2. Zgodnie z uchwałą Nr IX/176/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego w mieście Gdańsku część oferowanych działek znajdują się w strefie 001-33.

STREFA 001-33: Usługi tworzące- wraz z terenem 002-34-tzw. Centrum Czasu Wolnego: sport rekreacyjny, rekreacja, rozrywka, wypoczynek, kultura, edukacja-eksperymentatoria, obiekty hotelarskie, gastronomia, parkingi i garaże dla samochodów osobowych i autokarów, pozostałe ze strefy zajmujące łącznie mniej niż 20% powierzchni użytkowej.

WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- dla terenów w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (obszar oznaczony na rysunku planu) 50% powierzchni działki, dla pozostałego terenu 30% powierzchni działki,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową - 40%,
4) wielkość działki - nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne:
a) ustala się wloty ogólnodostępnych ciągów pieszych,
b) ustala się ścieżki rowerowe (wraz z parkingami dla rowerów) łączące ścieżki prowadzące z terenów 003-62 (z kierunku ulicy Potokowej i skrzyżowania Potokowa-Słowackiego) i 002-34 (z kierunku ulicy Potokowej i lasu),
c) ustala się dojazd do terenu 002-34 ulicą wewnętrzną obsługującą cały teren tzw. Centrum Czasu Wolnego łączącą wjazdy od ulic Potokowej i J. Słowackiego (poza granicami planu),
d) należy zapewnić dojazd do terenów położonych przy ulicy J. Słowackiego poza granicami planu.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU:
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: dla dominanty przestrzennej 18,0 m, dla pozostałej zabudowy nie ustala się, maksymalna: w polu ekspozycji punktu widokowego związanego z dominantą przestrzenną o którym mowa w punkcie 5 a do wysokości bezwzględnej wyznaczonej poziomem górnej krawędzi podłogi punktu widokowego, na pozostałym obszarze maksymalna wysokość bezwzględna obiektów budowlanych 200m nad poziom morza,
3) formy zabudowy - nie ustala się,
4) kształt dachu - nie ustala się,
1) inne:
a) ustala się dominantę przestrzenną wraz z punktem widokowym na morze oraz związane z nim pole ekspozycji. Dominanta może być sytuowana w odległości do 20,0 m od dowolnego punktu osi widokowej z ulicy F. Rakoczego oznaczonej na rysunku planu. Pole ekspozycji należy dostosować do lokalizacji dominanty przestrzennej,
b) ustala się pierzeję eksponowaną- od strony ulic J. Słowackiego i Potokowej uwzględniającą zaakcentowanie wejść na wlotach ciągów pieszych.

PARKINGI:
Zgodnie z 4 uchwały. Dla eksperymentatoriów, basenów pływackich i kąpielisk wyliczoną powierzchnię parkingową należy powiększyć minimum o 10% z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla autokarów. Dopuszcza się lokalizację części miejsc postojowych na terenie 002-34.

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od ulicy J. Słowackiego ulicą dojazdową - wydzieloną z działek nr 55/8 i 60/2 Obręb 38 (poza granicami planu) oraz od ulicy Potokowej (poza granicami planu) ulicami: dojazdową 013-81 i wewnętrzną na terenie 002-34,
2) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych - do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło - z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
8) dostępność drogowa - od ulicy J. Słowackiego ulicą dojazdową - wydzieloną z działek nr 55/8 i 60/2 Obręb 38 (poza granicami planu) oraz od ulicy Potokowej (poza granicami planu) ulicami: dojazdową 013-81 i wewnętrzną na terenie 002-34,
9) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,
10) odprowadzenie ścieków komunalnych - do kanalizacji sanitarnej,
11) odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej,
12) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,
13) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
14) zaopatrzenie w ciepło - z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
15) gospodarka odpadami - po segregacji wywóz na składowisko miejskie.

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy J. Słowackiego zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami,
3) dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonego dla tego rodzaju terenu,
4) północno-zachodnia część terenu oznaczona na rysunku planu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA:
1) skarpy zagrożone uruchomieniem procesów erozyjnych - zarówno na obszarze strefy jak i na terenach przyległych,
2) północno-zachodnia część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy J. Słowackiego.

STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH:
Teren w granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku planu (łącznie z terenami 002-34, 003-62 i 013-81 oraz częścią terenu 005- 41).

POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH:
Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

FUNKCJE WYŁĄCZONE:
1) salony samochodowe (z serwisem),
2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
3) pozostałe budynki zamieszkania zbiorowego,
4) domy opieki społecznej,
5) szpitale,
6) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem punktu 11.3,
7) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2,
8) sale widowiskowe o widowni więcej niż 1 000 miejsc w obiekcie.

INNE ZAPISY STANOWIĄCE:
Wspólna koncepcja architektoniczno - urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej

ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs architektoniczno- urbanistyczny przeprowadzony dla całego terenu objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną,
2) zaleca się scalenie nieruchomości w obrębie całego obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Po realizacji inwestycji dopuszcza się wtórny podział,
3) zaleca się wykonanie inwestycji na terenie tzw. Centrum Czasu Wolnego przez jednego operatora lub inwestora strategicznego,
4) preferowane podstawowe elementy programu tzw. Centrum Czasu Wolnego: sporty rekreacyjne wodne, w tym wodne, edukacyjne-eksperymentatoria, hotel średniej klasy na około 200 miejsc,
5) zaleca się lokalizację hotelu w rejonie wjazdu od ulicy J. Słowackiego,
6) zalecany przebieg ulicy wewnętrznej na rysunku planu oznaczono liniami podziału wewnętrznego,
7) zaleca się przeprowadzenie ulicy wewnętrznej i lokalizację parkingów częściowo pod poziomem terenu, oraz pionową segregację ruchu kołowego i parkingów od ruchu pieszego,
8) zalecany przebieg ścieżki rowerowej jak na rysunku planu,
9) zalecane wloty ciągów pieszych jak na rysunku planu,
10) zalecana lokalizacja pierzei eksponowanej jak na rysunku planu,
11) preferuje się formy zabudowy maksymalizujące bezpośredni kontakt obiektów z otaczającą zielenią,
12) zaleca się lokalizowanie obiektów kubaturowych oraz zieleni wysokiej w sposób nie ograniczający swobodnego przewietrzania terenu i jednocześnie nie tworzący tuneli aerodynamicznych przy dominujących kierunkach wiatru z sektora zachodniego,
13) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie większej niż 50 m2 każda,
14) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę na działce.

Wiesława Chomicka
tel. 603-70-55-85
chomicka.wieslawa@gmail.com

Jacek Chomicki
tel. 665-660-630
chomicki.jacek@gmail.com

Biuro WGN Kwidzyn
tel. 55 277-65-09
Tel. 782-21-20-20
wgn.kwidzyn@gmail.com

WGN Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 51
www.kwidzyn1.wgn.pl

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 23 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 249,79 zł/m²

Licznik odsłon: 503

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Gdańsk Słowackiego
64 886 400
Cena /m² 2 823
Rodzaj grunt inwestycyjny
Rynek wtórny
Powierzchnia 22982 m²
Powierzchnia działki 22982 m²
Stan prawny działki pełna własność

Media

woda, prąd, gaz, kanalizacja

Dodatkowe Informacje

garaż / miejsca parkingowe

Lokalizacja na mapie

Działki na sprzedaż: Gdańsk - aktualne oferty

Grunt inwestycyjny na sprzedaż Gdańsk, Łostowice

Grunt inwestycyjny

Gdańsk Ujeścisko-Łostowic

2031 m²

914 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Gdansk

Działka budowlana

Gdansk

930 m²

290 000 zł

Grunt inwestycyjny na sprzedaż Gdańsk, Kiełpino Górne

Grunt inwestycyjny

Gdańsk Gdańsk Kokoszki

2408 m²

421 500 zł

Działka budowlana na sprzedaż Gdańsk

Działka budowlana

Gdańsk Matemblewo

852 m²

920 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Gdańsk, Kolnik

Działka budowlana

Gdańsk Kolnik

7600 m²

650 000 zł

Grunt rolny na sprzedaż Gdańsk, Św. Wojciech

Grunt rolny na sprzedaż

Gdańsk Św. Wojciech

24611 m²

4 429 980 zł

Działki na sprzedaż: Gdańsk - archiwalne oferty

Grunt rolny na sprzedaż

Gdańsk GDAŃSK

3000 m²

100 000 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies