Oferta Archiwalna
wgn

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Działki sprzedaż, zachodniopomorskie, Chłopowo , gm. Krzęcin

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-FpQjbW

Syndyk masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chłopowo, jednostka ewidencyjna Krzęcin, powiat choszczeński – działki ewidencyjne od nr 1125/1 do 1125/44 (44 działki, które są sprzedawane oddzielnie) o łącznej powierzchni: 5,3001 ha, dla działek od nr 1125/1 do 1125/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: SZ1C/00029047/7, zaś dla działek od nr 1125/10 do 1125/44 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: SZ1C/00031117/6 - za najwyższe zaoferowane ceny dla poszczególnych działek - nie niższe niż 60% ceny netto za poszczególną działkę wskazana w tabeli nr 11 operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 10 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku tj. dla:
- działki nr 1125/1 o pow. 1452 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.591,91 zł netto;
- działki nr 1125/2 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.927,20 zł netto;
- działki nr 1125/3 o pow. 1195 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.374,56 zł netto;
- działki nr 1125/4 o pow. 1110 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.778,88 zł netto;
- działki nr 1125/5 o pow. 1196 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.381,56 zł netto;
- działki nr 1125/6 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.927,20 zł netto;
- działki nr 1125/7 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.927,20 zł netto;
- działki nr 1125/8 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.927,20 zł netto;
- działki nr 1125/9 o pow. 1200 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.927,20 zł netto;
- działki nr 1125/10 o pow. 1129 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.912,03 zł netto;
- działki nr 1125/12 o pow. 1167 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.178,33 zł netto;
- działki nr 1125/13 o pow. 1002 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.022,01 zł netto;
- działki nr 1125/14 o pow. 1001 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.015 zł netto;
- działki nr 1125/15 o pow. 1040 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.288,32 zł netto;
- działki nr 1125/16 o pow. 1040 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.288,32 zł netto;
- działki nr 1125/17 o pow. 1048 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.344,38 zł netto;
- działki nr 1125/18 o pow. 972 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.811,77 zł netto;
- działki nr 1125/19 o pow. 1073 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.519,58 zł netto;
- działki nr 1125/20 o pow. 1090 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.638,72 zł netto;
- działki nr 1125/21 o pow. 1354 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.944,52 zł netto;
- działki nr 1125/22 o pow. 1162 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.143,29 zł netto;
- działki nr 1125/23 o pow. 978 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.853,82 zł netto;
- działki nr 1125/24 o pow. 968 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.783,74 zł netto;
- działki nr 1125/25 o pow. 888 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.223,10 zł netto;
- działki nr 1125/26 o pow. 981 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.874,84 zł netto;
- działki nr 1125/27 o pow. 993 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.958,94 zł netto;
- działki nr 1125/28 o pow. 1001 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.015 zł netto;
- działki nr 1125/29 o pow. 1009 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.071,07 zł netto;
- działki nr 1125/30 o pow. 1017 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.127,13 zł netto;
- działki nr 1125/31 o pow. 926 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.489,40 zł netto;
- działki nr 1125/32 o pow. 1231 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.131,98 zł netto;
- działki nr 1125/34 o pow. 1455 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.611,73 zł netto;
- działki nr 1125/35 o pow. 1242 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.204,65 zł netto;
- działki nr 1125/36 o pow. 1224 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.085,74 zł netto;
- działki nr 1125/37 o pow. 1206 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.966,83 zł netto;
- działki nr 1125/38 o pow. 1188 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.325,50 zł netto;
- działki nr 1125/39 o pow. 1166 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 8.171,32 zł netto;
- działki nr 1125/40 o pow. 1057 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.407,45 zł netto;
- działki nr 1125/41 o pow. 1130 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.919,04 zł netto;
- działki nr 1125/42 o pow. 1113 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 7.799,90 zł netto;
- działki nr 1125/43 o pow. 976 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 6.839,80 zł netto;
- działki nr 1125/44 o pow. 1482 m² - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższa niż: 9.790,09 zł netto;

Działki nr 1125/11 i 1125/33 jako działki drogowe zapewniające dojazd do pozostałych działek zostaną zbyte łącznie z nabytą działką każdoczesnemu nabywcy poszczególnych działek w udziałach w wysokości 1/20 części (działka 1125/11) i w udziałach w wysokości: 1/22 części (działka nr 1125/33) za cenę: za udział w wysokości 1/20 części działki 1125/11 – 300 zł netto i za udział w wysokości 1/22 części działki 1125/33 – 300 zł netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: ARCHIBUD Sp. z o.o., sygn. akt XII GUp 51/17 – do dnia 28 sierpnia 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu, lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem nie jest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g.zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto dla poszczególnych nieruchomości należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości, numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3702 7694 0274.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 3,50 zł/m²

Licznik odsłon: 391

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Chłopowo gm. Krzęcin
9 591
Cena /m² 7
Rodzaj działka budowlana
Powierzchnia 1452 m²

Lokalizacja na mapie

Działki na sprzedaż: Chłopowo - aktualne oferty

Działki Chłopowo Przetarg

Działki Chłopowo

Chłopowo Chłopowo

1110 m²

3 889 zł

Działki na sprzedaż: Chłopowo - archiwalne oferty

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Przetarg - działki

Chłopowo Chłopowo

1452 m²

6 394 zł

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Przetarg - działki

Chłopowo gm. Krzęcin

1452 m²

9 591 zł

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Przetarg - działki

Chłopowo Chłopowo

1200 m²

9 909 zł

Grunt rolny na sprzedaż 140 ha Chłopowo Myślibórz

Grunt rolny na sprzedaż

Chłopowo 1

1400000 m²

4 725 000 zł

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Przetarg - działki

Chłopowo gm. Krzęcin

1200 m²

13 212 zł

Przetarg: Działki Chłopowo

Przetarg: Działki

Chłopowo Chłopowo

1452 m²

7 993 zł

Przetarg - działki Chłopowo, gm. Krzęcin

Przetarg - działki

Chłopowo gm. Krzęcin

1452 m²

7 993 zł

Grunt rolny na sprzedaż 140 ha Chłopowo Myślibórz

Grunt rolny na sprzedaż

Chłopowo Chłopowo

1400000 m²

4 725 000 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies