Oferta Archiwalna
wgn

Przetarg: Dom mieszkalny 329m2, Mierzyn, gm. Dobra

Domy sprzedaż, zachodniopomorskie, Mierzyn , Poranna 12a

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-nxGI6W

Syndyk masy upadłości: FAL FABRYKI ARMATUR Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza obniżona do 60% oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 58/29 o powierzchni 0,1820 ha położonej w Mierzynie, gmina Dobra, koło Szczecina, przy ul. Porannej 12a – zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 329 metrów kwadratowych plus garaż o powierzchni 66,10 metrów kwadratowych oraz osobnym budynkiem biurowym z zadaszeniem o powierzchni użytkowej 32 metry kwadratowe - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2S/00004032/0 - za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 932.340 złotych netto;


Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: FAL Fabryki Armatur Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XII GUp 63/16 – do dnia 13 listopada 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu, lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem nie jest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: FAL Fabryka Armatur Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3202 7632 3729.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 5 403,36 zł/m²

Licznik odsłon: 391

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Mierzyn Poranna 12a
932 340
Cena /m² 2 834
Rodzaj dom wolnostojący
Rynek wtórny
Powierzchnia 329 m²
Powierzchnia działki 1820 m²
Ilość pokoi 10

Lokalizacja na mapie

Domy na sprzedaż: Mierzyn - aktualne oferty

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn

160 m²

1 050 000 zł

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn Mierzyn

121 m²

610 000 zł

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn Mierzyn

117.99 m²

624 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn

570 m²

3 950 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn Mierzyn

428 m²

859 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn Mierzyn

154 m²

1 015 000 zł

Domy na sprzedaż: Mierzyn - archiwalne oferty

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn Mierzyn

128 m²

525 000 zł

Budynek mieszkalny wolnostojący 329m2, Mierzyn

Budynek mieszkalny

Mierzyn Poranna 12a

329 m²

1 165 425 zł

Przetarg: Dom mieszkalny 329m2, Mierzyn, gm. Dobra

Przetarg: Dom mieszkalny

Mierzyn Poranna 12a

329 m²

932 340 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies